Jak se přihlásit

Je to jednoduché - napište nám nebo zavolejte, pošleme vám přihlášku.

 • e-mail: pohl@divocikone.cz
 • telefon 777 046 340

Přihlášené dítě se stává členem oddílu na dobu jednoho roku. Z toho vyplývají jeho práva, ale i povinnosti. Nejedná se o obchodní vztah, ale o členství v organizaci (spolku).

Podpisem přihlášky rodiče souhlasí s podmínkami členství.

Oddílové členství

Oddílové členství je druh členství určený pro děti ve věku 7 - 15 let včetně. Oddílový člen má právo účastnit se akcí spolku, nemá však práva hlasovací, tj. nemůže volit vedení spolku a podílet se na jeho řízení (vzhledem k věku oddílových členů je to pochopitelné).

Základní pravidla oddílového členství jsou zejména:

 • povinnost platit členské příspěvky - jejich výše odpovídá činnosti člena - u zájmových oddílů se hradí pololetně, u samostatných akcí za konkrétní akce, kterých se člen zúčastní
 • povinnost podřídit se rozhodnutím vedení a dodržovat vnitřní předpisy a pravidla spolku
 • souhlas s fotografováním dětí pro účely kroniky; vybrané fotografie se mohou objevit ve veřejné části Internetu, většina jich však bude k dispozici pouze v chráněné sekci webových stránek
 • právo účastnit se akcí v souladu s poskytnutými členskými příspěvky
 • právo na informace o činnosti a hospodaření spolku
 • právo přístupu k chráněným sekcím www stránek obsahujícím dodatečné (neveřejné) informace
 • možnost využívat vybavení spolku (sportovní potřeby, počítače apod.) - primárně se jedná o akce spolu, u některých věcí je možné i zapůjčení pro jiné akce
 • vzhledem k tomu, že se jedná o pravidelnou aktivitu, je žádoucí, aby rodiče své děti v této aktivitě podporovali a v rámci možností zajistili maxímální účast dětí na schůzkách
 • při předčasném ukončení členství se členské příspěvky nevracejí (výjimkou jsou pouze zdravotní potíže znemožňující účast na akcích)

Práva a povinnosti paltí pouze po dobu trvání členství.

Další podmínky účasti v zájmovém oddíle

 • účastník je povinen dodržovat pravidla a pokyny vedení, případně jím pověřených osob (např. lektorů), především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. V případě závažných kázeňských problémů a hrubého porušení pravidel ze strany účastníka je možné ukončit oddílové členství a účastníka vyloučit.
 • účastník bude nosit pomůcky, sportovní nebo pracovní oblečení a obuv dle pokynů vedení
 • účastník bude nosit v prostorách Hazard Hobbies přezůvky
 • účastník bude mít po celou dobu trvání členství v pořádku své zdravotní a úrazové pojištění – T.O.Divocí koně za případnou náhradu škod spojenou s ošetřením neručí. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji ve zdravotním dotazníku účastníka k ohrožení zdraví a života účastníka, či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.
 • účastník nebude na oddílové akce nosit cennosti – T.O.Divocí koně za případnou ztrátu odložených věcí a cenností neručí
 • zákonný zástupce bude omlouvat absenci nezletilého účastníka přímo u lektora/lektorky daného kurzu
 • členské příspěvky budou uhrazeny včas - do konce září nebo do konce února (platí se pololetně); účastník (jeho zákonný zástupce) se zavazuje uhradit pomůcky a vybavení, které účastník zničí nebo rozbije
 • účastník (jeho zákonný zástupce) se zavazuje pořídit případné pomůcky a materiál potřebný k zájmové činnosti
 • T.O.Divocí koně si vyhrazuje právo zrušit oddíl nebo změnit časový plán v případě nízkého počtu účastníků
 • účastníci nesmí opustit bez souhlasu vedoucíhc objekt či prostory kurzu. Účastník je povinen dbát pokynů vedoucích, nesmí vstupovat bez souhlasu na určená místa
 • v případě zdravotních problémů je účastník toto povinen neprodleně nahlásit vedoucímu
 • účastníci musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek
 • účastník (jeho zákonný zástupce) odpovídá za škodu, kterou způsobí účastník jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou zájmovou činností, zejména v důsledku nedodržení pokynů vedoucího
 • T.O.Divocí koně neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své fyzické kondice.
 • T.O.Divocí koně neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů vedoucích