Jak se prihlásit

Je to jednoduché - napište nám nebo zavolejte, pošleme vám prihlášku.

 • e-mail: pohl@divocikone.cz
 • telefon 777 046 340

Prihlášené díte se stává clenem oddílu na dobu neurcitou (clenství zaniká v souladu se stanovami spolku). Z toho vyplývají jeho práva, ale i povinnosti. Nejedná se o obchodní vztah, ale o clenství v organizaci (spolku).

Podpisem prihlášky rodice souhlasí s podmínkami clenství.

Oddílové clenství

Oddílové clenství je druh clenství urcený pro deti ve veku 7 - 15 let vcetne. Oddílový clen má právo úcastnit se akcí spolku, nemá však práva hlasovací, tj. nemuže volit vedení spolku a podílet se na jeho rízení (vzhledem k veku oddílových clenu je to pochopitelné).

Základní pravidla oddílového clenství jsou zejména:

 • povinnost platit clenské príspevky - jejich výše odpovídá cinnosti clena - u zájmových oddílu se hradí pololetne, u samostatných akcí za konkrétní akce, kterých se clen zúcastní
 • povinnost podrídit se rozhodnutím vedení a dodržovat vnitrní predpisy a pravidla spolku
 • souhlas s fotografováním detí pro úcely kroniky; vybrané fotografie se mohou objevit ve verejné cásti Internetu, vetšina jich však bude k dispozici pouze v chránené sekci webových stránek
 • právo úcastnit se akcí v souladu s poskytnutými clenskými príspevky
 • právo na informace o cinnosti a hospodarení spolku
 • právo prístupu k chráneným sekcím www stránek obsahujícím dodatecné (neverejné) informace
 • možnost využívat vybavení spolku (sportovní potreby, pocítace apod.) - primárne se jedná o akce spolu, u nekterých vecí je možné i zapujcení pro jiné akce
 • vzhledem k tomu, že se jedná o pravidelnou aktivitu, je žádoucí, aby rodice své deti v této aktivite podporovali a v rámci možností zajistili maxímální úcast detí na schuzkách
 • pri predcasném ukoncení clenství se clenské príspevky nevracejí (výjimkou jsou pouze zdravotní potíže znemožnující úcast na akcích)

Práva a povinnosti paltí pouze po dobu trvání clenství.

Další podmínky úcasti v zájmovém oddíle

 • úcastník je povinen dodržovat pravidla a pokyny vedení, prípadne jím poverených osob (napr. lektoru), predevším pak pokyny týkající se bezpecnosti a zdraví úcastníku. Úcastník je povinen zdržet se chování, které muže poškozovat ostatní úcastníky. V prípade závažných kázenských problému a hrubého porušení pravidel ze strany úcastníka je možné ukoncit oddílové clenství a úcastníka vyloucit.
 • úcastník bude nosit pomucky, sportovní nebo pracovní oblecení a obuv dle pokynu vedení
 • úcastník bude mít po celou dobu trvání clenství v porádku své zdravotní a úrazové pojištení – T.O.Divocí kone za prípadnou náhradu škod spojenou s ošetrením nerucí. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, ci neúplnými údaji ve zdravotním dotazníku úcastníka k ohrožení zdraví a života úcastníka, ci kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i financní dusledky.
 • úcastník nebude na oddílové akce nosit cennosti – T.O.Divocí kone za prípadnou ztrátu odložených vecí a cenností nerucí
 • zákonný zástupce bude omlouvat absenci nezletilého úcastníka prímo u vedoucího
 • clenské príspevky budou uhrazeny vcas - do konce zárí nebo do konce února (platí se pololetne); úcastník (jeho zákonný zástupce) se zavazuje uhradit pomucky a vybavení, které úcastník znicí nebo rozbije
 • úcastník (jeho zákonný zástupce) se zavazuje porídit prípadné pomucky a materiál potrebný k zájmové cinnosti
 • T.O.Divocí kone si vyhrazuje právo zrušit oddíl nebo zmenit casový plán v prípade nízkého poctu úcastníku
 • úcastníci nesmí opustit bez souhlasu vedoucího objekt ci urcené prostory. Úcastník je povinen dbát pokynu vedoucích, nesmí vstupovat bez souhlasu na urcená místa
 • v prípade zdravotních problému je úcastník toto povinen neprodlene nahlásit vedoucímu
 • úcastníci musí dodržovat prísný zákaz kourení, užívání alkoholu, drog a omamných látek
 • úcastník (jeho zákonný zástupce) odpovídá za škodu, kterou zpusobí úcastník jakékoli tretí osobe v souvislosti se svou zájmovou cinností, zejména v dusledku nedodržení pokynu vedoucího
 • T.O.Divocí kone neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví ci majetku, které si úcastník zpusobí úmyslne, z nedbalosti, neopatrnosti ci precenením své fyzické kondice.
 • T.O.Divocí kone neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví ci majetku, které úcastníkovi vzniknou v dusledku nedodržení postupu ci pokynu vedoucích