Všeobecné podmínky účasti na LDT T.O.Divocí koně 2017

 1. Organizátorem tábora je občanské sdružení T.O.Divocí koně se sídlem U družstva Práce 45, Praha 4.
 2. Rodič (zákonný zástupce) bere na vědomí, že pro účast na táboře je nezbytně nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti a provedeném očkování dítěte. Potvrzení musí být na formuláři, který je určen vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (je možné použít náš formulář nebo formulář vystavený lékařem či jinou organizací pokud je v souladu s citovanou vyhláškou). Posudek je platný 12 měsíců, je tedy možné použít např. posudek ze školy v přírodě.
 3. Další informace (např. číslo účtu, variabilní symbol pro platby apod.) získají rodiče (zákonní zástupci) na webových stránkách T.O.Divocí koně. Uživatelské jméno je e-mailová adresa uvedená v přihlášce. Heslo bude zasláno po přihlášení dítěte. Heslo doporučujeme po prvním přihlášení změnit.
 4. Po přihlášení uhraďte prosím zálohu ve výši 1000,- Kč do 30.3.2017. Pro později přihlášené je termín splatnosti zálohy 14 dní od přihlášení. Přihlášky s nezaplacenou zálohou budou zrušeny a místa nabídnuta dalším zájemcům.
 5. Celková cena tábora je 3.500,- Kč včetně táborového trička. Doplatek uhraďte nejpozději do 30. 5. 2017. Platbu je možné provést v hotovosti, převodem na účet nebo na základě vystavené faktury (fakturační údaje přiložte k přihlášce). 
 6. Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor příslušného úřadu (potvrzení o účasti dítěte na táboře vydáváme na požádání). Bude-li příspěvek ve výši plné částky, bude po zaplacení záloha vrácena.
 7. Individuální podmínky platby je možné dohodnout - v případě zájmu kontaktujte vedení.
 8. Storno podmínky: při zrušení pobytu do 15. 5. 2017 neúčtujeme žádné storno poplatky. Při zrušení pobytu do začátku tábora účtujeme storno poplatek 500,- Kč. Výjimkou jsou zdravotní důvody (nemoc, úraz), kdy neúčtujeme storno poplatky žádné. Při předčasném odjezdu z tábora bude vrácena přiměřená částka ve vybraných případech (např. odjezd ze zdravotních důvodů). Náhrada za nevyužité dny se neposkytuje při vyloučení účastníka z tábora (při porušení táborového řádu).
 9. Návštěvy na táboře nejsou z pedagogických, hygienických a psychologických důvodů povoleny. Návštěva je možná pouze ve výjimečných případech (nemoc dítěte, řešení vážných problémů apod.). Návštěva musí být předem ohlášena hlavnímu vedoucímu a musí podepsat prohlášení o bezinfekčnosti (formuláře budou k dispozici na táboře).
 10. Po skončení tábora, ve výjimečných případech i během tábora (například nemoc, kontrola u lékaře) bude dítě předáno pouze oprávněným osobám. Seznam oprávněných osob je možné spravovat na stránkách T.O.Divocí koně po přihlášení. Předání jiným osobám je možné pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (osoby, která přihlásila dítě na tábor a souhlasila s těmito podmínkami). Tento bod se vztahuje i na návštěvy. 
 11. Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád. Za jeho vážné porušení může být účastník vyloučen z tábora. Finanční náhrada za nevyužité dny se v tomto případě neposkytuje.  Pořadatel může požadovat náhradu za škody způsobené účastníkem. Táborový řád je přílohou přihlášky.
 12. Pořadatel neorganizuje dopravu dětí na tábor ani z tábora. Osobní předání dítěte proběhne přímo na táboře. Předání dítěte na tábor je v sobotu 1. 7. 2017 od 15 do 18 hod. Vyzvednutí dítěte z tábora je v pátek 14. 7. 2017 od 13 do 20 hod. Cena tábora nezahrnuje náklady na dopravu.
 13. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a pořizováním videozáznamu v rámci činností, archivací tohoto materiálu a s jeho použitím při propagaci a prezentaci akce například v kronikách, v tisku, na internetu apod.
 14. Majitel e-mailu uvedeného v přihlášce souhlasí se zasíláním informací, které mohou mít charakter obchodního sdělení. Tento souhlas je možné kdykoli zrušit zasláním zprávy s požadavkem na zrušení souhlasu na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na stránkách T.O.Divocí koně.